Algemene voorwaarden Het Rooster

We werken op basis van wederzijds vertrouwen en goed overleg. Tegelijkertijd willen we graag duidelijk zijn over wat we van elkaar kunnen verwachten, ook als de zaken niet zo lopen als bedoeld. Daar helpen deze voorwaarden bij. We hebben ze zo eenvoudig mogelijk opgesteld. Heb je suggesties over hoe we deze voorwaarden kunnen verbeteren? Dan horen we die graag.

Wie is wie?
Als je in deze algemene voorwaarden ‘jij’, ’je’, ‘jullie’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als gebruiker van het Rooster en/of als opdrachtgever.

Lees je ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’, dan bedoelen we het bedrijf Het Rooster met KVK-nummer 80338526.

Wanneer gelden deze voorwaarden?
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die we sturen en op alle overeenkomsten die we sluiten. Ook gelden deze voorwaarden voor iedereen die Het Rooster of de demoversie van Het Rooster gebruikt.

Wij werken alleen op basis van deze voorwaarden. Jullie eventuele eigen voorwaarden zijn niet geldig. We wijken alleen van deze voorwaarden af als we dat samen afspreken en het schriftelijk vastleggen.

Zodra jullie Het Rooster op welke manier dan ook gebruiken of laten gebruiken, gaan we ervan uit dat jullie deze voorwaarden hebben gelezen en er onvoorwaardelijk mee akkoord gaan.

Wanneer hebben we een overeenkomst?
Geef je akkoord op onze offerte, dan is er sprake van een overeenkomst. Je geeft dit akkoord door de offerte te ondertekenen en deze naar ons terug te sturen. Ook kun je online akkoord geven.

Hoe werkt de betaling?
Voor een abonnement bij Het Rooster betalen jullie per jaar. We sturen een factuur op de dag dat jullie abonnement begint. De betalingstermijn is 30 dagen, behalve als er op de factuur iets anders staat.

Als jullie te laat betalen, kunnen we tijdelijk de toegang tot Het Rooster blokkeren. Jullie kunnen Het Rooster dan niet gebruiken totdat de factuur betaald is. Ook kunnen we wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen.

Hoe gaan we om met prijswijzigingen?
Af en toe kunnen we onze prijzen wijzigen. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen als we onze pakketten uitbreiden. Ook kunnen we onze prijzen corrigeren op basis van de inflatiecorrectie. Als we onze prijzen wijzigen, laten we jullie dit uiterlijk een maand voor het verstrijken van jullie jaarabonnement weten.

Hoe en wanneer kunnen jullie opzeggen?
Na het eerste jaar kunnen jullie je abonnement opzeggen, met een opzegtermijn van drie maanden. Horen we niets van jullie, dan verlengen we het abonnement met een jaar.

Zeggen jullie je abonnement op tijdens de abonnements-periode, dan verrekenen we het abonnementsgeld voor de maanden die jullie niet meer gebruiken.

Wat doen we met jullie gegevens nadat het abonnement is gestopt?
Nadat jullie of wij het abonnement hebben opgezegd, sluiten we jullie account af. Daarna bewaren we jullie gegevens nog drie maanden.

Welke regels gelden er voor het gebruik van het Rooster?
In het gebruikersaccount van het Rooster kunnen jullie meerdere beheerders benoemen. De beheerders kunnen accounts aanmaken voor de gebruikers. Ook de gebruikers moeten voldoen aan deze algemene voorwaarden. Jullie zijn er verantwoordelijk voor dat zij dat doen. De inloggegevens van de gebruikers en de beheerders zijn strikt persoonlijk: zij mogen deze niet met anderen delen.

Hebben gebruikers bepaalde gegevens gewijzigd of verwijderd, dan zijn wij daar niet verantwoordelijk voor. Ook kunnen wij deze gegevens niet herstellen.

Mochten jullie je niet aan bovenstaande regels houden, dan kunnen we jullie gebruikersaccounts tijdelijk opheffen of verwijderen. We hoeven dat niet van tevoren aan jullie te melden.

Ontstaat er schade doordat jullie je niet aan de regels hebben gehouden, dan zijn wij daar niet aansprakelijk voor. Stellen anderen ons aansprakelijk voor dergelijke schade, dan vrijwaren jullie ons daarvoor.

Wat kun je van ons verwachten als het gaat om privacy, beveiliging en geheimhouding?
We zullen nooit het eigendom claimen over de gegevens die jullie in Het Rooster opslaan. Deze gegevens blijven altijd jullie eigendom.

We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en met jullie privacy. Ons beleid hiervoor lees je in onze privacyverklaring op https://www.hetrooster.nl/privacy

We beveiligen de gegevens die jullie in Het Rooster opslaan. Als jullie dat willen, maken we hier afspraken over in een verwerkersovereenkomst.

Wat kun je verwachten van de werking van Het Rooster?
Als jullie een abonnement bij ons afsluiten, krijgen jullie de functionaliteiten die bij dat abonnement horen. We streven ernaar, maar garanderen niet, dat Het Rooster voldoet aan jullie specifieke wensen. Wel staan we open voor suggesties voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten.

Het Rooster werkt op de meest recente versies van internetbrowsers. We kunnen niet garanderen dat Het Rooster goed werkt op oude browsers.

We bieden Het Rooster aan ‘zoals het is’, en we doen ons best om Het Rooster foutloos te laten werken. Treden er toch fouten op, dan proberen we die zo snel mogelijk te herstellen. We kunnen niet garanderen dat dit altijd lukt, of dat we fouten altijd herstellen.

We spannen ons ervoor in dat Het Rooster altijd volledig beschikbaar en bereikbaar is. Het Rooster kan tijdelijk niet beschikbaar zijn als we onderhoud uitvoeren, bugs oplossen of updates doorvoeren. We proberen deze werkzaamheden uit te voeren op tijden waarop zo min mogelijk gebruikers daar last van hebben.

We hebben het recht om op elk moment wijzigingen door te voeren in Het Rooster. Dat betekent dat we de inhoud en functionaliteit van een pakket kunnen veranderen, of dat we wijzigingen doorvoeren om Het Rooster beter te kunnen laten werken.

Gaat het om grote wijzigingen, updates en onderhoudswerkzaamheden, dan zullen we die bij voorkeur van tevoren bij jullie aankondigen. Voeren we een kleine wijziging door, bijvoorbeeld om een fout op te lossen, dan kunnen we dat ook zonder bericht doen.

Daarnaast hebben we het recht om onze diensten voorgoed te beëindigen en Het Rooster op te heffen. Als we dat doen, kondigen we dat minimaal zes maanden van tevoren aan.

Wat als er iets mis is gegaan?
Is er iets mis is gegaan en hebben jullie daardoor schade opgelopen, en jullie ons daarvoor aansprakelijk willen stellen, dan kan dat alleen als volgt:
- Stuur ons een brief of een e-mail (een ingebrekestelling).
- Beschrijf daarin waarom jullie ons aansprakelijk stellen en geef ons de kans om de schade of fouten te herstellen.
- Geef ons daarvoor een redelijke termijn.

Als jullie ons aansprakelijk willen stellen, moeten jullie dat doen binnen 24 maanden nadat de schade is ontstaan of door jullie ontdekt had moeten worden. Daarna vervalt onze eventuele aansprakelijkheid.

Wat als wij aansprakelijk zijn voor jullie schade?
Is er schade ontstaan doordat wij onze contractuele verplichtingen niet (goed) zijn nagekomen, en is dat aan ons toe te rekenen, dan vergoeden we de directe schade tot maximaal het bedrag dat jullie in dat jaar aan ons hebben betaald voor het gebruik van Het Rooster. Zijn we voor die schade verzekerd, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert.

We zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Is de schade veroorzaakt door onze eigen opzet of grove schuld, dan gelden deze beperkingen niet. Als derden ons aansprakelijk stellen voor schade en die eisen samenhangen met deze overeenkomst dan vrijwaren jullie ons daarvoor.

Wat als er sprake is van overmacht?
We hoeven onze verplichtingen niet na te komen als dat niet lukt door overmacht. Hieronder verstaan we ook tekortkomingen van partijen die wij hebben ingeschakeld, en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen. Duurt de overmachtssituatie langer dan 60 dagen, dan mogen jullie het abonnement tussentijds beëindigen. Wij zijn dan niet aansprakelijk voor eventuele schade. Jullie krijgen dan de abonnementskosten terug voor de maanden dat je Het Rooster niet hebt kunnen gebruiken.

Hoe gaan wij om met het intellectueel eigendom?
Als jullie met ons een overeenkomst hebben en de factuur hebben betaald, hebben jullie het recht om de software van Het Rooster te gebruiken. Alle intellectueel eigendomsrechten op deze software, inclusief doorontwikkelingen, uitbreidingen en (maatwerk)aanpassingen blijven bij ons liggen.

Het gebruikersrecht is niet exclusief. Dit betekent dat we (maatwerk)aanpassingen ook aan onze andere klanten mogen aanbieden en deze mogen opnemen in ons standaardpakket. Het gebruikersrecht is niet overdraagbaar: jullie mogen het pakket alleen zelf gebruiken en niet aan anderen in gebruik geven.
Het is niet toegestaan om het Rooster na te bouwen en te gebruiken voor concurrerende diensten.

Kunnen wij deze voorwaarden wijzigen?
We hebben het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Als we dat doen, sturen we de gewijzigde voorwaarden twee maanden voor ingang naar jullie toe. Blijven jullie Het Rooster gebruiken nadat de gewijzigde voorwaarden zijn ingegaan, dan gaan we ervan uit dat jullie akkoord zijn met de gewijzigde voorwaarden.

Augustus 2019, Utrecht

Download als PDF bestand