Algemene voorwaarden

We werken op basis van wederzijds vertrouwen en goed overleg. Tegelijkertijd willen we graag duidelijk zijn over wat we van elkaar kunnen verwachten, ook als de zaken niet zo lopen als bedoeld. Daar helpen deze voorwaarden bij. We houden ze daarom graag eenvoudig. Heb je suggesties hoe we deze voorwaarden kunnen verbeteren? We horen het graag.

 

Definities

  • ‘Wij’, ‘we’ of ‘ons;’: het bedrijf Het Rooster met het Kamer van Koophandel nummer 30251533.
  • ‘Opdrachtgever’ of ‘jullie’: de organisatie die tegen vergoeding diensten afneemt bij Het Rooster.
  • ‘Algemene voorwaarden’: de in dit document omschreven voorwaarden.
  • ‘Overeenkomst’: de overeenkomst gesloten tussen ons en jullie, waarbij wij ons zich tegenover jullie verbinden tegen vergoeding diensten te leveren.
  • ‘Het Rooster’: de dienst van Het Rooster, aangeboden op https://hetrooster.nl, en subdomeinen daarvan.
  • ‘Account’: het deel van de website dat voor jullie gereserveerd is.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die wij sluiten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van jullie zijn niet van toepassing.

Door Het Rooster op enigerlei wijze te gebruiken of te laten gebruiken erkennen jullie kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Het niet naleven van deze algemene voorwaarden resulteert in directe afsluiting van jullie account.

 

Over betalingen

Bij een abonnement betalen jullie per maand of per jaar. We sturen jullie per factuurperiode een factuur. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen, tenzij anders op de factuur vermeld staat.

Als er een betalingsachterstand is, dan wordt jullie account gedeactiveerd. Per e-mail ontvangen jullie instructies over het kunnen voldoen van de achterstand. Zodra de achterstand is voldaan wordt het account weer geactiveerd.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor jullie rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag (met een minimum van € 40,-) te vermeerderen met de btw.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief het geldende btw-tarief (op dit moment is dit 21%).

We behouden het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van Het Rooster door te voeren. Prijswijzigingen worden minimaal één maand van tevoren aangekondigd.

 

Als jullie willen stoppen met Het Rooster

Het abonnement kunnen jullie per contractdatum schriftelijk opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn. De opzegtermijn is één maand bij een factuurperiode per maand en drie maanden bij een factuurperiode per jaar. Jullie abonnement wordt telkens stilzwijgend verlengd, met de duur van de factuurperiode.

Na het opzeggen van het abonnement sluiten we het account af en bewaren we jullie gegevens nog minimaal drie maanden. Jullie zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eventuele wettelijke bewaarplicht van gegevens die jullie in Het Rooster hebben opgeslagen, ook na het opzeggen van het abonnement.

 

Uitvoering van de overeenkomst

We spannen ons in voor een optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van Het Rooster, en we spannen ons in voor een adequate beveiliging van Het Rooster. Het Rooster kan tijdelijk niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld bij onderhoud.

We gebruiken diensten (hardware, software, netwerk, dataopslag, etc.) van derde partijen voor het leveren van Het Rooster.

We streven ernaar, maar garanderen niet, dat: 1) Het Rooster voldoet aan jouw specifieke wensen, 2) Het Rooster een correcte werking heeft, 3) te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn, 4) fouten in Het Rooster worden verbeterd.

We behouden het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in Het Rooster. En we behouden het recht om Het Rooster permanent stop te zetten. Dit zal minimaal 6 maanden van tevoren aangekondigd worden.

 

Over aansprakelijkheid, vrijwaring en overmacht

Indien we aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De eventuele totale aansprakelijkheid van Het Rooster wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat jullie in een jaar aan ons hebben betaald of zouden betalen voor het gebruik van Het Rooster.

We zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Jullie vrijwaren ons ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden.

We zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien we daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door ons ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

Wanneer de overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, hebben jullie het recht jullie abonnement te beëindigen zonder dat wij tot restitutie van eventueel betaalde vergoedingen, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade zijn gehouden.

 

Over wijzigingen in de voorwaarden

We behouden het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Jullie worden geadviseerd om de algemene voorwaarden regelmatig op wijzigingen te checken.

Indien jullie ook na wijziging van de algemene voorwaarden gebruik blijven maken van Het Rooster, worden jullie geacht de gewijzigde algemene voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard.

De nieuwste versie van de algemene voorwaarden vinden jullie op https://www.hetrooster.nl/voorwaarden.

 

Oja, nog een paar belangrijke dingen

We zullen nooit het eigendom claimen over de inhoud van jullie account. Met andere woorden, jullie data zijn en blijven altijd jullie eigendom.

Login-gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld. Jullie zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van gebruikersnamen en wachtwoorden. Het Rooster kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

We adviseren jullie vanwege de veiligheid van het account om regelmatig wachtwoorden te wijzigen en te kiezen voor een uniek wachtwoord dat alleen voor Het Rooster wordt gebruikt.

Jullie zijn aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst worden onder jullie account (tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder jullie account).

Jullie zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de gebruikers die aangemaakt worden onder jullie account instemmen en voldoen aan deze algemene voorwaarden.

Jullie vrijwaren Het Rooster voor schade veroorzaakt door gebruikers die aangemaakt worden onder jullie account of die niet voldoen aan de eisen van deze algemene voorwaarden.

We zijn nooit verantwoordelijk, indien data door gebruikers die aangemaakt worden onder jullie account zijn gewijzigd en/of verwijderd. De verwijderde data kunnen niet door ons hersteld worden. We raden jullie aan goed na te denken over welke rechten jullie aan gebruikers onder jullie account verstrekken.

Willen jullie meer weten over hoe Het Rooster omgaat met jullie privacy? Lees dan ook het privacy statement op https://www.hetrooster.nl/privacy eens zorgvuldig door.